კოლეჯში შედგა სამუშაო შეხვედრა USAID-ის “ზრდა” პროექტი საქართველოში კონსულტაციისა და ტრენინგის
ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის ირინა ხანთაძის, კურსისი ტრენებრების და სსიპ კოლეჯის “ოპიზარი” დირექტორის ქალბატონ ბელა ავალიშვილის მონაწილეობით. სასერტიფიკაციო პროგრამა რეგიონული ტურისტული გიდის მომზადება – გადამზადების კურსის მიმდინარეობის შესახებ. შეხვედრის მონაწილეებმა ისაუბრეს კურსიის განხორციელების პროცესის მიმდინარეობაზე, მიღწევებზე, აგრეთვე კურსისი მოდიფიცირებისა და მდგრადობის შესახებ.