კოლეჯს სტუმრობდა გაეროს განვითარების პროგრამის წარმომადგენლები. შეხვედრის ფარგლებში ჩატარდა ფოკუს გჯუფებთან შეხვედრა დუალურ სწავლებაში პროფესიული პროგრამების “მეფუტკრეობა” და “ხორცისა და ხორცპროდუქტების წარმოება” სტუდენტებთან, კოლეჯის პედაგოგებთან და ინსტრუქტორებთან, საწარმოს ხელმძღვანელებთან და კოლეჯის ადმინისტრაციასთან.