1. არქივის წარმოების დებულება
 2. დისციპლინური კომიტეტის დებულება
 3. კოლეჯის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და კომუნიკაციის წესი
 4. კოლეჯის წესდება
 5. კოლეჯის სასწავლო პროცესის რეგულირების წესი
 6. პერსონალის სამსახურში მიღების წესი
 7. სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის მექანიზმები
 8. საქმისწარმოების დებულება
 9. შინაგანაწესი
 10. პროფესიული ორიენტაციის დაგეგმვისა და კონსულტირების გაწევის წესი
 11. წესრიგის დაცვის უზრუნველყოფის წესი  
 12. თამბაქოს მოხმარების წესი
 13. სტრატეგიული და სამოქმედო გეგმის მონიტორინგისა და ანგარიშგების წესი
 14. კოლეჯის თანამდებობრივი ინსტრუქცია
 15. კოლეჯის პერსონალური მონაცემების დაცვის უზრუნველყოფის წესი
 16. პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე შერჩევის გზით სწავლის უფლების მოპოვების წესი
 17. დუალურ პროგრამებზე აპლიკანტების გადანაწილების მიზნით კონკურსის ჩატარების წესი
 18. შრომის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის წესი
 19. სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების(დუალური) მიდგომით განხორციელებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამისათვის საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩატარების წესი
 20. ადამიანური-რესურსების მართვის პოლიტიკა
 21. პროფესიული მომზადების, პროფესიული გადამზადების პროგრამებზე მსმენელის შერჩევის, ჩარიცხვისა და სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი
 22. პროფესიული მომზადებისპროფესიული გადამზადების პროგრამაზე ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები
 23. ინტეგრირებული სწავლების შედეგების დადასტურების წესი