1. არქივის წარმოების დებულება
 2. დისციპლინური კომიტეტის დებულება
 3. კოლეჯის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და კომუნიკაციის წესი
 4. კოლეჯის წესდება
 5. კოლეჯის სასწავლო პროცესის რეგულირების წესი
 6. პერსონალის სამსახურში მიღების წესი
 7. სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის მექანიზმები
 8. საქმისწარმოების დებულება
 9. შინაგანაწესი
 10. პროფესიული ორიენტაციის დაგეგმვისა და კონსულტირების გაწევის წესი
 11. წესრიგის დაცვის უზრუნველყოფის წესი  
 12. თამბაქოს მოხმარების წესი
 13. სტრატეგიული და სამოქმედო გეგმის მონიტორინგისა და ანგარიშგების წესი
 14. კოლეჯის თანამდებობრივი ინსტრუქცია
 15. კოლეჯის პერსონალური მონაცემების დაცვის უზრუნველყოფის წესი