პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები რომელთა განხორციელების უფლება (ავტორიზაცის გზით) მოიპოვა კოლეჯმა მიმდინარე წლის მიღებისათვის

 1. თმის მომსახურება
 2. კულინარიის ხელოვნება
 3. საბაჟო საქმე
 4. სამკერვალო წარმოება
 5. საოფისე საქმე
 6. საფინანსო სერვისები
 7. ფერმერობა
 8. აგრომექანიზაცია ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგების ინტეგრირებით

ამჟამად მიმდინარე ავტორიზებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები:

 1. შედუღება
 2. იატაკისა და ფილის სამუშაოები
 3. ხის მხატვრული დამუშავება
 4. საავტომობილო გზების მშენებლობა
 5. ვეტერინარია
 6. სატყეო საქმე
 7. ელექტროობა
 8. აგრომექანიზაცია
 9. სავალი ნაწილის შეკეთება
 10. სასტუმრო მომსახურება(დუალური)
 11. ვებტექნოლოგიები
 12. ინფორმაციის ტექნოლოგის მხარდაჭერა

მილევად რეჟიმში მიმდინარე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები:

 1. ბუღალტრული აღრიცხვა
 2. ხორცისა და ხორცპროდუქტების წარმოება(დუალური)
 3. სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი
 4. თმის სტილისტი
 5. მეფუტკრე (დუალური)