1. ხარისხის შიდა უზრუნველყოფის მექანიზმები
 2. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავება
 3. საგანმანათლებლო პროგრამის დამტკიცების, მათში ცვლილებების შეტანისა და გაუქმების წესები
 4. სტუდენტთა შეფასების წესი
 5. სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების სტუდენტის ჟურნალი
 6. ზეპირი გამოკითხვა
 7. პრაქტიკული დავალება პროდუქტის შეფასება
 8. პრაქტიკული დავალება პროცესზე დაკვირვება
 9. პროცესზე დაკვირვება
 10. ტესტი
 11. პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების  სწავლის შედეგების შეფასების წესი
 12. დიპლომის ფორმის ნიმუში
 13. სერტიფიკატის ნიმუში